Info
DunantSouvenir

DunantSouvenir

232041_dunant_museum_7346
Star Trek-Patch; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7337
Silberlöffel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7310
Replikat einer Zigarettenschachtel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7400
Gedenkmünze; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7288
Souvenirtasse; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7300
Henry-Dunant-Büste; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7346
Star Trek-Patch; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7337
Silberlöffel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7310
Replikat einer Zigarettenschachtel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7400
Gedenkmünze; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7288
Souvenirtasse; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7300
Henry-Dunant-Büste; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7346
Star Trek-Patch; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7337
Silberlöffel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7310
Replikat einer Zigarettenschachtel; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7400
Gedenkmünze; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7288
Souvenirtasse; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
232041_dunant_museum_7300
Henry-Dunant-Büste; Sammlung Dunant-Museum © Henry-Dunant-Museum Heiden
Membre de l'association

Membre de l'association

Cercle des Amis

Cercle des Amis

Faire un don

Faire un don

...

...